Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διοικητικό Προσωπικό

Ευδοξία Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καστρινάκη

Συγγράμματα, Μεταπτυχιακά

Ιωάννα Κουρέτα

Διοικητικά

Ιωάννα Ράντζα

Φοιτητικά

Γεωργία Χατζηκουκούτση

Βιβλιοθήκη

Δήμητρα Καμπιτάκη

Διοικητικό Προσωπικό

Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

Διοικητικό Προσωπικό