Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Erasmus+

Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Βασικοί όροι του προγράμματος  Erasmus+ για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες.

Η περίοδος σπουδών η οποία πραγματοποιείται στο ίδρυμα-εταίρο κυμαίνεται μεταξύ τριών έως και δώδεκα μηνών.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης.

Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών ( παρομοίως συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης στο πανεπιστήμιο προέλευσης, ακόμη και εάν διαφέρει το περιεχόμενο. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της περιόδου το Πανεπιστήμιο Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στο εισερχόμενο φοιτητή και στο Πανεπιστήμιο Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και θα αναγράφεται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας, δηλαδή η βαθμολογία του φοιτητή σε σχέση με τους άλλους συμφοιτητές του. Η κατάταξη αυτή δίνεται σε ποσοστά ή με A, B, C, D, E.

Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρά ταύτα, ενδέχεται αν υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές.

Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές υποτροφίες και δάνεια.

Γενικές πληροροφορίες για το Erasmus+

Πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμ. Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

Κινητικότητα για σπουδές με το Erasmus+

Πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και τα αποτελέσματα των αιτήσεων των υποψηφίων μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Πρακτική άσκηση με το Erasmus+

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Γλωσσική υποστήριξη on-line — Γλωσσικά μαθήματα προετοιμασίας Erasmus+

Πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική προετοιμασία των υποψηφίων μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Σύνταξη συμφωνίας μάθησης

Κατά τη σύνταξη της συμφωνίας μάθησης (Learning Agreement) και την επιλογή των μαθημάτων από το ίδρυμα που θέλετε να μετακινηθείτε, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η αντιστοίχιση δύο (2) τουλάχιστον μαθημάτων, με μαθήματα του Τμήματός μας. Η πιστοποίηση των αντίστοιχων μαθημάτων γίνεται μέσω των εντύπων αντιστοίχισης (βλ. στο τέλος της σελίδας), στα οποία συμπληρώνονται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη τα μαθήματα και οι αντίστοιχοι διδάσκοντες τα υπογράφουν. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ενημερώσουν τους διδάσκοντες για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Πριν την υπογραφή και υποβολή της συμφωνίας μάθησης, θα πρέπει να υποβάλετε στο Συντονιστή ECTS ένα αντίγραφό της, μαζί με τα υπογεγραμμένα από εσάς έντυπα αντιστοίχισης μαθημάτων, με σκοπό τον έλεγχό της ορθής σύνταξής της. Μετά την υπογραφή και την υποβολή της συμφωνίας μάθησης, θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματός μας.

Για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, εφαρμόζεται ανάλογη διαδικασία με αυτή της επιλογής μαθημάτων. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να συμφωνηθεί το πεδίο και το αντικείμενο της εργασίας, κατόπιν συνεννόησης του επιβλέποντα στο ίδρυμα του εξωτερικού, με αντίστοιχο επιβλέποντα του Τμήματός μας. Ο επιβλέποντας του Τμήματός μας πρέπει να υπογράψει στο αντίστοιχο έντυπο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (βλ. στο τέλος της σελίδας), το οποίο το υπογράφετε και το υποβάλετε στο Συντονιστή ECTS, πριν την υπογραφή της συμφωνίας μάθησης, μαζί με το αντίγραφο της τελευταίας. Μετά την υπογραφή και την υποβολή της συμφωνίας μάθησης, θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματός μας.

Προσέξτε τα παρακάτω:

  • Μην υποβάλετε on-line τη συμφωνία μάθησης πριν στείλετε το συμπληρωμένο αντίγραφο στον Συντονιστή ECTS, για να αποφεύγεται η επανάληψη της on-line διαδικασίας σε περίπτωση προβλημάτων.
  • Στον πίνακα Α της συμφωνίας μάθησης θα πρέπει να δηλωθούν μαθήματα που έχουν περίπου 30 ECTS (29-31) για ένα εξάμηνο μετακίνησης. Στον πίνακα Β πρέπει να είναι τουλάχιστον 25-26 ECTS (στην περίπτωση που κάποια από τα εδώ μαθήματα έχουν 4-5 ECTS, ενώ του Πανεπιστήμιου υποδοχής έχουν όλα 6). Στον πίνακα Β, εκτός από τα δύο τουλάχιστον αντιστοιχισμένα μαθήματα, αν υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης αντιστοιχίας, μπορούν να δηλωθούν μη αντίστοιχα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (Not matched course of free choice), έως το όριο των 15 ECTS, και τα οποία αφορούν τον κύκλο ειδίκευσης και προσμετρούνται να στον βαθμό του διπλώματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μας. Αν η μετακίνηση γίνεται ενώ ακολουθείτε το βασικό κύκλο σπουδών, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε μη αντίστοιχα μαθήματα, αλλά θα αναγνωριστούν στον κύκλο ειδίκευσης, όταν τον επιλέξετε. Αυτό σημαίνει ότι για το βασικό κύκλο σπουδών θα σας πιστωθούν μόνο τα ECTS όσων μαθημάτων έχετε επιλέξει ως αντίστοιχα με μαθήματα του βασικού κύκλου. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα τα μαθήματα που έχετε επιλέξει ως μη αντίστοιχα με αυτά του βασικού κύκλου, να είναι αντίστοιχα με μαθήματα του κύκλου ειδίκευσης που θα επιλέξετε αργότερα. Για αυτές τις περιπτώσεις, όταν ξεκινήσετε τον κύκλο ειδίκευσης, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε να αντιστοιχηθούν με μαθήματα του κύκλου ειδίκευσης. Επομένως, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το απαιτούμενο πλήθος ECTS για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, με την αίρεση ότι θα επιμεριστούν μεταξύ του βασικού κύκλου και του κύκλου εξειδίκευσης, ως αντίστοιχα και ως μη αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι των μαθημάτων στον πίνακα Β πρέπει να είναι στα αγγλικά.
  • Τα στοιχεία του φοιτητή, του Ιδρύματος υποδοχής, τα στοιχεία του υπογράφοντος, η διεύθυνση e-mail, η ιδιότητα κ.λπ. πρέπει να είναι προ-συμπληρωμένα όταν ζητείται η υπογραφή οποιουδήποτε εντύπου. Να σημειωθεί ότι η υπογραφή μπορεί να καθυστερήσει 4-5 εργάσιμες ημέρες, οπότε μην αφήνετε την διαδικασία για την τελευταία μέρα.
  • Όλες οι συντάξεις, υπογραφές και υποβολές εγγράφων είναι θεμιτό να γίνονται ηλεκτρονικά.
  • Στοιχεία ECTS coordinator:

Georgios Andreou
gandreou@ece.auth.gr
ECTS coordinator

Έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης σπουδών

Μετά το πέρας των σπουδών σας στο εξωτερικό, για την έκδοση του πιστοποιητικού αναγνώρισης σπουδών, θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματός μας το βαθμολόγιο (Transcript of Records), από το ίδρυμα του εξωτερικού. Ειδικά για την αναγνώριση μη αντίστοιχων μαθημάτων, έως το όριο των 15 ECTS, Θα πρέπει επιπλέον να υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς, δηλώνοντας τα μαθήματα που επιθυμείτε να αναγνωριστούν ως μη αντίστοιχα.

Πληροφορίες από την επιτροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.

Δρ Χρήστος Σεβαστιάδης (csevast@ece.auth.gr)

Συντονιστής  ECTS του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.

Επίκουρος Καθηγητής, Γεώργιος Ανδρέου (gandreous@ece.auth.gr)

Έντυπα αντιστοίχισης μαθημάτων και διπλωματικής

Αντιστοίχιση Μαθημάτων (έως 4 μαθήματα)

Αντιστοίχιση Μαθημάτων (έως 7 μαθήματα)

Αντιστοίχιση Διπλωματικής εργασίας