Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολιτική Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τηρουμένων των αρχών της ΕΘΑΑΕ και της κείμενης νομοθεσίας.

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τον Μάιο του 2021 το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ),  με βάση την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, αποφάσισε την πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι για τέσσερα έτη, από 07-05-2021 έως 06-05-2025.                                  

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28-2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πολιτική Ποιότητας

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Αρχές Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τηρουμένων των αρχών της ΕΘΑΑΕ και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Όραμα / Αποστολή / Δέσμευση του Τμήματος

Το ΤΗΜΜΥ έχει ως αποστολή την κατάρτιση μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το ΠΠΣ του Τμήματος απονέμει το Δίπλωμα ΗΜΜΥ, ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (300 πιστωτικές μονάδες ECTS). Επιδιώκει την προσφορά υψηλού επιπέδου προπτυχιακού υποβάθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των διπλωματούχων ΗΜΜΥ, καθώς και, μέσω της προαγωγής της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην επιστήμη του ΗΜΜΥ, για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς όφελος της κοινωνικής ανάπτυξης. Το ΠΠΣ του Τμήματος σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα την εφαρμογή φοιτητοκεντρικής μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, υιοθετώντας κατά περίπτωση ευέλικτες διαδικασίες ώστε να σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και τις ποικίλες ανάγκες τους. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην προσωπική τους μαθησιακή προσπάθεια καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγησης του. Υποστηριζόμενο από υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ενσωματώνει δυναμικά την παγκόσμια πρόοδο της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ, ώστε οι απόφοιτοί του, ενήμεροι, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαρκούς τεχνολογικής ανάπτυξης. Το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών που απονέμει το Τμήμα προσδίδει στον κάτοχό του τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του «Μηχανικού». Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

 

Τρόποι εφαρμογής

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος ανατροφοδοτούνται διαρκώς μέσω της ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μελών του (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), και εγκρίνονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Υπόκεινται σε ανασκόπηση και επικαιροποίηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Αυτές αποτυπώνονται στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος που συντάσσει η ΟΜΕΑ με βάση τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ. Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας γίνεται μέσα από τη θεσμοθέτηση Δεικτών Παρακολούθησης της ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος. Οι δείκτες αυτοί ακολουθούν τους Στρατηγικούς Στόχους του Τμήματος και είναι σε εναρμόνιση με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος. Για τη διασφάλιση όλων των διαδικασιών ποιότητας, το Τμήμα έχει θεσμοθετημένες διαρκείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων μεριμνούν για επί μέρους αντικείμενα και διεργασίες και εισηγούνται αναλόγως στη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος / Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Το Τμήμα, σε σύμπνοια με το Ίδρυμα, στρατηγικά στοχεύει μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην προαγωγή της εφαρμοσμένης επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

Επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται διαρκώς στα μέλη του (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του Τμήματος, του οδηγού σπουδών και σε συνεδριάσεις του Τμήματος. Εξηγείται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά την τελετή υποδοχής τους. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος αντανακλάται επίσης στον Κανονισμό Σπουδών του.

Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος

Εσωτερικές Αξιολογήσεις Τμήματος

Εξωτερικές Αξιολογήσεις Τμήματος