Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διοίκηση Τμήματος

rekanos_photo
image002
Νικόλαος Ατρέας
ΜΠΙΣΚΑΣ
Παντελής Μπίσκας
i
Ιωάννης Παπαευσταθίου
Kantartzis-e1472135076464
Νικόλαος Κανταρτζής
Εύη Μαυρίδου
Ευδοξία Μαυρίδου
Προϊσταμένη Γραμματείας

Τα Συλλογικά Οργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στα Συλλογικά Οργανα κατά ποσοστό, αριθμό και με αρμοδιότητες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.