Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Περισσότερα...
Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Περισσότερα...
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Περισσότερα...
Έντυπα & Αιτήσεις
Φοιτητών
Περισσότερα...
Έντυπα & Αιτήσεις
Προσωπικού
Περισσότερα...

Προσωπικό

Ευδοξία Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καστρινάκη

Συγγράμματα, Μεταπτυχιακά

Ιωάννα Κουρέτα

Διοικητικά

Ιωάννα Ράντζα

Φοιτητικά

email: info@ece.auth.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται φοιτητές τις ώρες 12.00-13.30.