Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Σύμφωνα με τη Φ.153/94833/Α5/30-8-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των

α) Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε. και
β) Αλλοδαπών-Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε., (συμπεριλαμβανομένων των επιτυχόντων αποφοίτων Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους-2023)
θα γίνουν από 12 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2023

Για την εγγραφή σας, οι επιτυχόντες/ούσες με τις παραπάνω κατηγορίες, εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πρέπει σε αυτή την προθεσμία να:

Βήμα 1ο : επισκεφτείτε την πλατφόρμα https://register.auth.gr/ για α) καταχώρηση των στοιχείων (ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση εγγραφής) και β) υποβολή (upload) των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα:

  1. μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου/άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά σας ή της άδειας παραμονής σας, αν διαμένετε στην Ελλάδα και
  3. τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από την Φ.152/98277/Α5/7.9.2023 εγκύκλιο

Βήμα 2ο : καταθέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σας α) την αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από τον browser της ηλεκτρονικής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και υπογραφή αυτής) και β) τα υποβληθέντα στην πλατφόρμα δικαιολογητικά (1,2,3)

Στις ίδιες ημερομηνίες και με τα παραπάνω δικαιολογητικά (1,2,3), υποβάλετε αίτηση εγγραφής και την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμααπευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σας, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμαοι επιτυχόντες/ούσες των παραπάνω κατηγοριών, που εισαχθήκατε στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του ΑΠΘ,  για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23, εφόσον προηγουμένως έχετε αποκτήσει την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Β2). Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε το δικαίωμα εγγραφής σας.

Ειδικά οι επιτυχόντες άρρενες με κυπριακή καταγωγή που πρόκειται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την ανωτέρω προθεσμία εγγραφής, αλλά έως τις 15 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, εγγράφονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας

Η κατάθεση της αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και των κατά νόμο προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σας (Βήμα 2ο) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως, από εσάς ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σας (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή αλλοδαπού-αλλογενούς).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Στις περιπτώσεις που απαιτείται βεβαίωση/πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η ολοκλήρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει

α) για τους επιτυχόντες/-ούσες ακ. έτους 2021-22 μόνο στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-24), βάσει της Φ.153/66380/Α5/8-6-2021 (ΦΕΚ 2449Β) και

β) για τους επιτυχόντες/-ούσες ακ. έτους 2023-24 στο επόμενο (2024-25), με την κατάθεση της βεβαίωσης/πιστοποιητικού στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σας, στην προθεσμία εγγραφών της οικείας ειδικής κατηγορίας που ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο. Ωστόσο, η κατάθεση/έλεγχος των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξή σας σε αυτή την ειδική κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και φέτος (2023-24).

Για τις επικυρώσεις και μεταφράσεις των δικαιολογητικών που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία/σχολείο/άλλη αρμόδια αρχή ή την υποβολή δημοσίων εγγράφων της Ελλάδας διαβάστε τις αντίστοιχες παραγράφους της ανωτέρω εγκυκλίου (σ. 6-8)

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σας στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.g

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Διακρίσεις Υποτροφίες
Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών Στο Εσωτερικό, Ακαδ. Έτους 2021-22 (από 15/11/2023 Έως 15/12/2023)
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς το 119622/24.10.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος...
Περισσότερα...
Αναπλήρωση του μαθήματος Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων (3η) 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Παρασκευή 26/04 και ώρα 15:00 – 18:00 στην Αίθουσα 2, θα πραγματοποιηθεί η 3η αναπλήρωση...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Κων/νου Κατσέα
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα. Ανακοίνωση...
Περισσότερα...