Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών

Διευθυντής: Γεώργιος Λιτσαρδάκης

Μέλη:

Τηλ: 2310996386

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνικών Υλικών είναι η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός νέων υλικών, η θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς τους, οι εφαρμογές ηλεκτροτεχνικών υλικών. Το εργαστήριο αρχισε να οργανώνεται το 1983, ως αυτόνομη μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.To 1994 υπάγεται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας ως ανεξάρτητο εργαστήριο.

Διδακτικό αντικείμενο:

Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών του ΑΠΘ υποστηρίζει την έρευνα και την διδασκαλία σε θέματα τεχνολογίας ηλεκτροτεχνικών υλικών, με ειδικότερα αντικείμενα:

 • την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών,
 • τις εφαρμογές ηλεκτροτεχνικών υλικών,
 • την ανάπτυξη μετρητικών τεχνικών, και
 • τη θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς υλικών
 

Ερευνητικό αντικείμενο:

 • σύνθεση και μελέτη νέων μαγνητικών υλικών
 • σύνθεση και μελέτη υλικών ηλεκτρομαγνητικής απορρόφησης
 • προσομοίωση κύκλου υστέρησης
 • χαρακτηρισμός ηλεκτροτεχνικών υλικών με διάφορες τεχνικές μετρήσεων
 

Ερευνητικά προγράμματα

Τρέχοντα:

 • Υλικά απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • Μαγνητοθερμικά υλικά για εφαρμογές ψύξης
 • Θεωρητική μελέτη και ανάλυση ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών
 

Χρηματοδοτούμενα που έχουν εκτελεστεί:

 • Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μικροκυματικές συχνότητες : προσομοίωση, σχεδίαση, σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών, 2005-2008 (ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003)
 • Νέοι μαγνητικοί εξαφερίτες με υποκατάσταση σπάνιας γαίας, 2005-2007 (ΓΓΕΤ, Πυθαγόρας ΙΙ)
 • Σύνθεση και διεργασίες παραγωγής νανοσύνθετων υλικών για μόνιμους μαγνήτες, 2003-2005 (ΓΓΕΤ, Ελληνοβρεταννική συνεργασία 2003)
 •  Ανάπτυξη συμπαγών και νανοσύνθετων μονίμων μαγνητών, 2000-2001 (ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 99)
 •  Μελέτη μαγνητικών διαμεταλλικών ενώσεων, 1994-1996 (ΓΓΕΤ),
 •  Μαγνητικές Χρωστικές, 1990-1994 (ΓΓΕΤ)
 •  Υδρίδια μετάλλων ως μέσα αποθήκευσης ενέργειας, 1986-1988 (ΓΓΕΤ)
 •  Υλικά ολοκληρωμένης οπτικής, 1985-1987 (Επ.Ερευνών ΑΠΘ)
 •  Υλικά μονίμων μαγνητών, 1985-1988 (ΓΓΕΤ)
 •  Μελέτη εξαγωγικών φερριτών, 1983-1987 (ΓΓΕΤ – Υπ.Εξ. Γαλλίας)