Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Διευθυντής: Δημήτριος Κουγιουμτζής 

Μέλη:

Τηλ:2310995985

email: infolab@eng.auth.gr

Website: https://infolab.web.auth.gr/el/