Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διευθυντής: Παντελής Μπίσκας 

Μέλη:  Μηνάς Αλεξιάδης , Γεώργιος Ανδρέου, Δημήτριος Λαμπρίδης, Γρηγόριος Παπαγιάννης

Τηλ: 2310996374

email: pbiskas@auth.gr

Website: power.ee.auth.gr

Το  Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) ιδρύθηκε το 1975 με το Π.Δ. 289/75, ΦΕΚ Α85/29.4.75 στο τότε Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Με το Π.Δ. 651/76 ΦΕΚ Α76/10-9-76 που διαχώριζε το παραπάνω τμήμα σε δύο νέα Τμήματα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 266/93, ΦΕΚ Α93/9.7.93, άλλαξε η ονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και έτσι το ΕΣΗΕ είναι σήμερα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.

Ιδρυτής του Εργαστηρίου και Διευθυντής του από το 1978 μέχρι το 2006 ήταν ο Καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος. Από 9/2006 έως 8/2010 Διευθυντής του ήταν ο Καθ. Αναστάσιος Μπακιρτζής, από 9/2010 έως 8/2013 ο Διευθυντής του ήταν ο Καθ. Δημήτριος Λαμπρίδης, από 9/2013 έως 8/2016 Διευθυντής του ήταν ο Καθ. Γρηγόριος Παπαγιάννης, ενώ από 9/2016 Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθ. Αναστάσιος Μπακιρτζής. 

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Οικονομική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 • Ανάλυση και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προσομοιώσεις και εφαρμογές μοντελοποίησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι
 • Ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ενεργειακός σχεδιασμός και προβλέψεις
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, αειφορία
 • Ενεργειακές πολιτικές
 • Διαχείριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εφαρμογές επικοινωνιών μέσω γραμμών ισχύος σε έξυπνα δίκτυα
 • Έρευνα και ανάπτυξη στα θέματα που σχετίζονται με ηλεκτρική ενέργεια και αειφόρο ανάπτυξη
 • Προώθηση της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα
 • Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας συσκευών.
 • Δοκιμές υψηλών κρουστικών ρευμάτων σε εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας.
 • Μελέτες δυναμικής ηλεκτρικών συστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ανάπτυξη / διάθεση εξειδικευμένου λογισμικού για διαχείριση ενεργειακών συστημάτων.
 

Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις

 • Θεσμικοί ενεργειακοί φορείς
 • Εταιρείες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Τοπικές αρχές
 • Δημόσια ιδρύματα
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις