Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χρήστος Σεβαστιάδης

Χρήστος Σεβαστιάδης

Χρήστος Σεβαστιάδης

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1997 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2011 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτρακουστική
csevast@ece.auth.gr
2310996314
Προσωπικός Ιστοχώρος