Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γεώργιος Τονοζλής

Γεώργιος Τονοζλής

Γεώργιος Τονοζλής

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: 2001 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2004 Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικές Σπουδές:
2018 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υλικών
gtonozlis@ece.auth.gr
Προσωπικός Ιστοχώρος