Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σταυρούλα Σιάχαλου

Σταυρούλα Σιάχαλου

Σταυρούλα Σιάχαλου

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2000 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2005 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
ssiachal@ece.auth.gr
2310994191
Προσωπικός Ιστοχώρος