Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών

Υπεύθυνος: Ιωάννης Ρέκανος 

Μέλη: Χρήστος Αντωνόπουλος , Νικόλαος Κανταρτζής 

Μονάδα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών (ΗΕ&Υ) δραστηριοποείται στην επιστημονική περιοχή του εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού, των αριθμητικών τεχνικών υπολογισμού του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, των διαδικασιών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών και της ανάπτυξης/σχεδίασης/χαρακτηιρισμού προηγμένων ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων.

Διδακτικό αντικείμενο:
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Γεωηλεκτρομαγνητισμός, Ακουστική, Τεχνικές Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών

Ερευνητικό Αντικείμενο:

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της μονάδας ΗΕ&Υ είναι συνοπτικά οι εξής:

  •  Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών μεθόδων υψηλής ακρίβειας (FDTD, FEM, FIT, FVTD, ανώτερης τάξης υλοποιήσεις, μη-συμβατικά μειωμένης τάξης σχήματα, στοχαστικές τεχνικές) για σύνθετες ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές σε όλο το συχνοτικό φάσμα.
  •  Ανάπτυξη πρωτότυπων μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή και επίλυση προβλημάτων διάδοσης, σκέδασης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ακουστικής και βιοηλεκτρομαγνητισμού.
     Ανάλυση και μοντελοποίηση σύνθετων EMC/ΕΜΙ προβλημάτων και σχεδίαση αντίστοιχων διατάξεων.
  •  Διερεύνηση προηγμένων μέσων με έμφαση στην ομογενοποίηση μεταϋλικών/μεταεπιφανειών, την προσομοίωση και πλασμονική διάδοση σε γραφένιο, τα ενεργά μεταϋλικά, τις δι-(αν)ιστροπικές δομές και τα χειρόμορφα μέσα.
  •  Ανάπτυξη σύγχρονων μικροκυματικών διατάξεων, με έμφαση στους κυματοδηγούς και τις κεραίες.
  •  Σχεδίαση νανομαγνητικών διατάξεων και νανοκυκλωμάτων για υψηλής ταχύτητας EMC διασυνδέσεις.
  •  Τεχνολογία μετρήσεων EMC μεγεθών, μελέτη ανηχοϊκών θαλάμων, χρήση ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
  •  Μικρο- και νανο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα με βέλτιστη αναδιαταξιμότητα.
  •  Τεχνικές επιτάχυνσης της επίλυσης EMC εφαρμογών με παραλληλοποίηση και μονάδες επεξεργασίας γραφικών.